Lu pipitu - Brunda

Vai ai contenuti

Lu pipitu

Poesie
 
Lu pipitu  
" tratto da Acini ti pepi di Alfredo Galasso "

 
Sa cet'è lu pipitu? Ti ticu iù cet'eti: è fiatu, vientu, furgulu ca essi e no si veti.
Nu vintizzulu placitu, nu languitu suspiru,
ca chiù si nd'essi tacitu chiù l'aria mpest'an giru. E' truenu ca no furmina, è dogghia ca li passa,
quand'essi ti li visciri ti quiddu ca lu lassa.
An cuerpu ti scumbussula no lu può fa ristari, ce dicunu li mietici? Iat'à ci li pò fari.
Ci quarche maru tiavulu voli cu lu tratteni,
ci Giesù no lu libbira ci sapi ce li veni. Li po vinì na colica,nu corpu, n'accitenti,
li ntrami cu si strazzunu e po murì ntra nienti.
Mo faci comu crugnulu ca mancu lu sta sienti comu quand'essi l'anima ti povuru murenti.
Mo essi comu trenula o comu na cargassa,
la terra sotta tremula li cazi ti scunquassa. Li pipiti ti sarvunu li togghi ti la panza,
puru  tocientu nfilindi non è malicrianza.
Però ci a fà li pipiti è buenu cu ti mpari lu sforzu a fa cu recula cinò ti può cacari.
Lu scattarizzu frenulu cu arti fall'assiri
ca po scattà lu visciri e po ndi può muriri. Com'à f'assì li pipiti sta cosa cu ti mpari,
ci nò comu ti rieculi quandu l'at'à lintari?
Nu sbagliu ti pricipita, ci tieni la ntinzioni cu no lu faci sentiri può fà nu pipitoni.
Ci vuè cu faci ntrepita n'atomica o na mina
ti sient'assi nu crugnulu na loffa o na vissinca. Tici cet'è nu pipitu? lu sacciu non è nienti,
ma prova, tu, trattienilu e vi pò cè ti sienti.
Vi li scandii ca nchianunu, batti chiussà lu cori, ti nfronti viti scendiri a nziddi lu sutori.
Ci po li ntrami a trozzula an cuerpu ti sta sienti
cu ti difrieschi subbutu nci voli propria nienti. Basta cu ti friculi la panza cu la manu
e viti ca lu pipitu si nd'essi o forti o chianu.
Mo stu cunsigliu a sentiri: ci vuè cu campi assai, no trattini li pipiti cinò pi te so uai.
Lassili sempri a furmini, puru ci no sta sulu
no nc'eti ntra lu cotici ca t'à tappà lu culu. Può dummandari mietici spiziali e prufissori,
vì ca quiddi ticunu: lassili a tutti l'ori.
Torna ai contenuti