Quel punto misterioso - Brunda

Vai ai contenuti

Quel punto misterioso

Voci Brindisine
 
Quel punto misterioso.
Tratto da Storie dell'altra metà di Sabino Morra
               
             Sfogo di un marito

 
Dopu cà è statu svelatu lu terzu segretu di Fatima, stannu ancora atri segreti o misteri cà ancora non si riesconu a capiri:
lu mostru di Lochness, tutti ndi' parlunu ma nisciunu l'è mai vistu; Matusalemme; tutti dicunu cà è campatu tòmila anni ma nisciunu sapi ci è vero o noni. Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, si corcunu anziemi o noni?
Lu teatru di Brindisi L'hannu chiamatu sospeso pirceni già sapiunu ca erunu a sospendiri li lavori o noni? Putimu sciri annanzi pi nà sciurnata cù tutti sti misteri o segreti ma...... ci 'ndi staiunu, però, cà a nui masculi 'ndi stà faci 'mpacciri. Nù misteru cà mancu farlu apposta nasci di li femmini.
Tutti facimu finta cà lù sapimu e inveci speramu sempri ca qualchitunu 'ndi lù 'mpara......Di cè sta parlu? " Lu punto G ".
Scientificamenti lu punto G eti: " Il luogo del piacere più sconosciuto, ovvero, piccolo fascio di terminazioni nervose scoperto dal ginecologo Grafenberg che nè ha dato il nome ". Mò iu dicu: a parti cà stu Graffenberghi s'era pututu fari li cazzi sua inveci cù 'ndi ruvina la vita a nui e poi: puru sobbra a sti cosi li femmini 'nderana a fà 'mpacciri.
E cumenzunu a diri: " e le mie amiche lo sanno...... e le mie amiche lo conoscono.....e le mie amiche hanno detto che ti fa impazzire....." Sembra cà tutti sannu a dò stai ma poi, ci li pigghi a una a una, ognuna di loro dici cà edda non l'è ancora truvatu ma n'amica, cà l'è truvatu, è dittu cà eti nà cosa di pacci. Ci eti st'amica?
Nisciunu lu sapi. Li muerti di stu puntu, dicu iu.... e poi, giacchè eti cussì importanti, mittitici nù campanieddu cà almenu, appena lu tuccamu, cumenza a sunari e ci facimu nù segnu pì la prossima vota. L'atra sera, non vi dicu mugghierima..... Stà mangiammu, si asa, mi uarda fissu e gia capescu: Madonna mia... e mò cè voli?
Poggia li razzi sobbra allu tavulu e mi dici: " E' ora cà puru tui mi truevi lu puntu G!!!!" . Iu la uardu e fazzu finta di nienti ma edda insisti: " Lu uè capisci cà puru iu vogghia provu lu puntu G!!!. Non c'aggiu vistu chiui. L'aggiu uardata e c'aggiu dittu: " Ma cè puntu G e puntu G........ non avi mancu n'annu cà t'aggiu cattatu la 500 e già la uè cangi? Ma cè si scema? " Non l'essi mai dittu.
E' Cuminzata a parlari in italianu comu quiddi ca parlunu alla televisioni. " Sei il solito ignorante!!!! il punto G è quel punto che per noi donne è molto importante.
Nei rapporti coniugali il punto G è di primaria importanza.
Se una donna non lo prova si sente frustrata e menomata". Aggiu capitu mè, è divintata scema. Aggiu scuccatu e aggiu cuminzatu puru iu cù gridu: " Ma cè menu amata e menu amata...., iu ti amu sempri di chiui puru ci non trovu stu muerti di puntu. Primaria importanza e primaria importanza!!!! Ma non t'ha vistu cà cù tutta la panza cà tieni fazzu prima cù trovu tutti li punti Mira Lanza . Puntu G di quai.... puntu G di dai!!!!! Ma cè t'ha misu an capu? E allora non faci prima cù dici lu puntu a dò chiù mi rrapu. E poi la uè sai tutta? E allu puntu mia non ci piensi? Sai quanti seri, prima cu mi 'ddurmescu, siccomu tui tieni sempri dulori di capu, cu lù puntu mia a sulu mi tocca sempri cù mi 'rranciu!!!!!!"
Torna ai contenuti