Cosa non si fa per amore - Brunda

Vai ai contenuti

Cosa non si fa per amore

Voci Brindisine
 

Sfogo di una moglie
 
Ci stannu certi femmini cà dicunu cà li masculi s'hanna 'ccitiri quandu sò piccinni.....no, iu nò sò daccordu. Li masculi s'hanna suppurtari cussini comu sontu. No faci nienti cà a casa no fannu mai nienti estannu sempri stinduti sobbra allu divanu. no faci nienti cà no ti iutunu mai e pensunu solamenti a nà cosa......l'unica vota cà pigghiunu n'iniziativa.......si pi cincu minuti..... si corcunu cà mancu si lavunu e nui 'ndama stàri citti cà sinoni dicunu cà rruvinamu l'atmosfera.... ma quali atmosfera? la loru!!!! Nui l'unica cosa cà sintimu eti la puzza dilli piedi. E alla fini 'ndi tocca puru cu facimu finta cà n'nde piaciutu, pirceni loru s'hanna sintiri masculi. Quandu sciamu intra la macchina poi non 'ndi parlamu: fuma, telefona,uarda l'atri femmini ma mai cù parla cù mei. Poi quandu si ferma allu semafuru russu....cè fannu tutti li masculi fermi allu semafuru? Si scaffunu li disciti intra lu nasu e cumenzunu a girari....e girunu, girunu mancu ci stà cercunu nù pachettu di sigaretti intra di naschi. Pero nonostanti quistu l'ama vuleri beni alli masculi nuestri. Si l'ama vuleri beni.... finu a quandu no turnamu a casa cù l'abbonamento sky. Lu bellu cà cùno 'ndi fannu raggiari 'ndi dicunu: " Ti l'aggiu pigghiatu cù ti viti li filmi....ah ( e quai essi la 'nfamità dillu masculu ) cì no sbagliu si pò viteri puru qualche partita." BAM....a dù puntu ha spicciatu cu campi. Ha rimasta futtuta e mancu ti 'ndaccorta. quindi, tò so li cosi: o ti 'ndi scappi di casa o.....faci comu a mei.
Si, sono la moglie di un tifoso. Rappresento tutti quiddi femmini ca s'hannu spusatu a nù tifosu. Tutti quiddi femmini cà sò condannati a stari la dumenica intra casa a sintiri li partiti. Anteprima calcio. Tutto il calcio minuto per minuto. La partita, novantesimo minuto e alla fine la dumenica sportiva. Questa eti la dumenica nostra. Lu lunidia poi s'hanna viteri quidd'atru strunzu di Biscardi. Lu merculidia li partiti di coppa e pi no parlari poi di tutti li partiti di l'atri paisi. M'aggiu stancata cù vescio dù fessa sobbra allu divanu culli pantaloni apierti di 'nnanzi, la birra a manu e cù li disciti intra allu nasu. Uccula, iastema, faci finta cù tira caci a nù palloni e sò già quattru voti cà mè scasciatu lu tavulinu dillu salottu. No vi dicu poi quandu vennu l'amici sua. Atri fessi comu a iddu..... e li sienti liticari ....quiddu e megghiu di quidd'atru, l'arbitru è curnutu... ma nisciunu pensa alli corni sua. E nui femmini intra alla cucina, culla televisioni piccenna ca 'ndama viteri la telenovella. Poi ti chiamunu, porta nà birra, comu ci a loru li fannu mali l'anchi. Ama scè a nà vanda? No, no si po sciri cà ci stà la partita. Vulimu a sciamu in vacanza a mari? No, ama sciri a dù paisi in muntagna cà stà faci lu ritiru la squadra sua.
Dumenica ama fistiggiari lu cumpleannu dilli piccini? No, fistiggiamulu lu lunidia pomeriggiu...noni la sera pirceni ci stai quiddu pilu russu di Biscardi.Insomma 'ndamu stancatu. Ma iu lu rimediu l'aggiu truvatu. Li fessi , la dumenica, si volunu a vetunu la partita? E nui ci là facimu viteri ma.....no sannu loru cà la dumenica eti importanti puru pi nui. Vi vogghia dau nù consigliu. Sintiti! Aggiu scrittu nà bella poesia e cussini ci là faciti leggiri puru a iddu.
Torna ai contenuti